Wednesday, Jun 20th

Last update:02:57:28 AM GMT

You are here:
 

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'na yürütmeyi durdurma davası

E-posta Yazdır PDF

21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı?nın yürütmesinin durdurulmasıyla iptali talebiyle

 dava dilekçesi

İVEDİLİKLE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR:

Türk Dişhekimleri Birliği

DANIŞTAY BAKANLIĞI?NA

DAVACI

Ziya Gökalp Caddesi 37/11 Kızılay / AnkaraVEKİLİ

Strazburg Caddesi 28/28 Sıhhiye / AnkaraDAVALI

2- Sağlık Bakanlığı ? AnkaraT.KONUSUAÇIKLAMALAR

Kamuoyuna ?Tam Gün Yasası? olarak sunulmuş bulunan 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8. maddesiyle 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna hekim ve dişhekimlerinin zorunlu olarak sigortalanmasını öngören bir madde eklenmiştir. Buna göre;MADDE 8-

"EK MADDE 12- Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorundadır. Bu sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenir.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama sebebi ile kişilere verebilecekleri zararlar ile bu sebeple kendilerine yapılacak rücuları karşılamak üzere mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

Zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası, mesleklerini serbest olarak icra edenlerin kendileri, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için ilgili özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılır.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların sigorta primlerinin yarısı kendileri tarafından, yarısı istihdam edenlerce ödenir. İstihdam edenlerce ilgili sağlık çalışanı için ödenen sigorta primi, hiçbir isim altında ve hiçbir şekilde çalışanın maaş ve sair malî haklarından kesilemez, buna ilişkin hüküm ihtiva eden sözleşme yapılamaz.Zorunlu sigortalara ili?kin teminat tutarları ile uygulama usul ve esasları Sağlık Bakanlığının görü?ü alınarak Hazine Müste?arlığınca belirlenir.

Bu maddedeki zorunlu sigortaları yaptırmayanlara, mülki idare amirince sigortası yaptırılmayan her kişi için beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir." 2

Bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca zorunlu sigortaya ilişkin usül ve esaslar,müvekkilin de içinde bulunduğu bir toplantıda tartışılmış, müvekkil Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan taslağa ilişkin görüşlerini yazılı olarak sunmuştur. Sigortanın tarafı olan dişhekimlerinin meslek örgütü olan müvekkilden bu çerçeve dışında bir katkı alınmamış; davalılar tarafından hazırlıkları tamamlanarak 21 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği, Anayasa?nın 135. maddesine uygun olarak 3224 sayılı Yasa ile dişhekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatler uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Anılan Yasa?nın yüklemiş olduğu görevlerin bir gereği olarak Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı?nın aşağıda belirteceğimiz hükümlerinin hukuka aykırı olması sebebiyle iptalini talep ediyoruz.DAVA KONUSU HÜKÜMLER VE HUKUKA AYKIRILIK NEDENLER?

1) Dişhekimleri için belirlenen prim tutarı ve risk grubu mesleğin taşıdığı riske uygun değildirTıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının (A. Tarife) başlığı altında sigorta prim tutarları aşağıdaki çizelgede gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

Prim Tutarları Risk Grubu

Prim Miktarı (TL)

I. Grup

150

II. Grup

300

III. Grup

500

IV. Grup

750

1219 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. : :21.7.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı?nın belirtilen hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasıyla iptaline karar verilmesi, incelemenin duruşmalı olarak yapılması istemidir. :1- Başbakanlık ? Ankara :Avukat Mustafa GÜLER (Ankara Barosu ? 10568)

 Türk Dişhekimleri Birliği tarafından dava açıldı

Yorum ekle

Yorum yaparken yapıcı olmaya özen gösteriniz. eleştirirken eleştirileceğinizi unutmayınız.


Güvenlik kodu
Yenile