Tuesday, Jun 19th

Last update:02:57:28 AM GMT

You are here:
 

Hukuk, aile hekimi adli nöbetine hayır dedi!

E-posta Yazdır PDF

dr_hukuk

Değerli Meslektaşlarım,  ülkemizde aile hekimliği uygulaması 5.yılını geride bırakmışken, son 1 aydır da tüm ülkemiz uygulamaya geçmişken, içinde bulunduğumuz şartları

 değerlendirdiğimizde her geçen gün iş yükü artan, çalışma şartları zorlaşan, tüm kurum ve kuruluşların görev talep ettiği    “ joker hekimlik” müessesesi oluşturulmaya başlanmıştır. Her ilde farklı uygulamalar olması, il idarelerinin de kendilerine özel aile hekimliği uygulamalarını hayata geçirmelerine neden olmuştur. Bu güne kadar pilot kanundan kaynaklanan boşlukların idarelerce ek görev ve nöbet şeklinde aile hekimleri aleyhine kullanılmaları gerçeği yeni çıkan yönetmeliklerle düzenlendiği öne sürülse de birçok ilde nöbetler devam etmektedir.

                     TSM Yönetmeliği, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve Mezarlık yerlerinin inşası ile cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında yönetmelik değerlendirildiğinde belediye tabibi varsa defin ruhsatlarını düzenlemekle ve fiili adli tabiplik kurumu varsa adli tabiplik hizmetlerini vermekle yükümlü olduğu açıkça belirtilmektedir.

                      Denizli’de de bu uygulamalardan biri yaşanmış ve fiilen çalışan bir adli tıp kurumu ve belediye tabipleri olmasına karşın 22.03.2010 tarihinde TSM yönergesine dayanılarak adli tabiplik ve defin ruhsatı nöbeti valilik oluruyla tebliğ ettirilerek aile hekimlerine tutturulmaya başlanmıştır. Denizli Aile Hekimleri Derneği olarak bu konuda İl Sağlık Müdürlüğümüz, Denizli Belediye Başkanlığı,  Denizli Vali yardımcısı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşülmüş, hatta konu Başbakanlık İletişim Merkezi (Bimer)’e de aktarılmış ve sorunun kanunlar çerçevesinde çözümü için tüm görüşme yolları kullanılmıştır. Buna rağmen, hekim bulunduran belediyelerde ihtiyaç olduğu söylenerek uygulamadan vazgeçilmeyerek aile hekimlerinin nöbetçi olma durumu değişmediğinden üyelerimizin mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için hukuki yollarla başvurmak zorunluluğu doğmuştur. Bu sebeple dernek yönetim kurulu üyemizin adıyla bir dava açılmış ve hukuki süreç tamamlanarak 19.01.2011 tarihinde mahkeme kararı avukatımıza tebliğ edilmiştir.

                       Bu karar gereği tutulan adli ve defin nöbetlerinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.  Karar Denizli’deki tüm aile hekimlerini bağlayıcıdır.

                     Diğer illerdeki meslektaşlarımıza da emsal olması amacıyla paylaşılması gerektiğine inancımızla,  herkese hayırlı olmasını temenni ederim.Saygılarımla.

 

                                                                                                Dr. İsmail SAYAR

                                                                                       Denizli Aile Hekimleri Derneği

                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı

Dava detayları ektedir.

Sayfa 1    -    Sayfa 2   -   Sayfa  3

 

DAVACI : İBRAHİM ÖK
VEKİLİ : AV. MEHMET BACAKSIZ
Doktorlar Cad. Konak İşhanı Kat:5 No.512 /DENİZLİ
DAVALI : DENİZLİ VALİLİĞİ 

DAVANIN ÖZETİ : Denizli İli, Merkez, 1 No’lu Toplum Sağlığı Merkezi Medine Vural Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan davacı tarafından, Denizli İl Merkezi’nde görev yapan aile hekimlerinin adli tabiplik hizmetlerinde görevlendirilmelerine ilişkin Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 12.03.2010 gün ve 5563 sayılı işleminin 2. paragrafı ile bu işlem uyarınca tesis olunan gömme izin belgelerini mesai dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde nöbet listesindeki sıraya göre tanzim etmekle görevlendirilmelerine ilişkin Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 22.03.2010 gün ve 6277 sayılı işleminin ve ekinde yer alan Nöbet Çizelgesi’nin kendisini ilgilendiren kısmının; işlemlerin Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergenin 20. maddesi ile normlar hiyerarşisi ilkesine aykırı olduğu, mevzuata göre adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği yerlerde adli tabiplik hizmetlerinin planması görevinin toplum sağlığı merkezlerine ait olduğu, oysa Denizli İl Merkezi’nde Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün adli tabiplik hizmetlerini verdiği, aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetleri ile bir inci basamak sağlık hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde aile hekimlerinin görevlerinin tek tek sayıldığı, bu görevlerin içinde adli tabiplik görevinin sayılmadığı, aynı Yönetmeliğin 11. maddesi ile Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği’nin 10. maddesinde aile hekimlerinin çalışma süreleri ile resmi tatil günlerinde hangi hallerde çalışacaklarının düzenlendiği, buna göre aile hekimlerinin mesai dışında ve hafta sonu ile resmi tatillerde ancak görev tanımına giren hususlarda görev yapabileceklerinin düzenlenmiş olduğu, Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 22.03.2010 gün ve 6277 işleminde gömme izin belgelerinin de mesai dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde nöbet listesindeki hekim veya aile hekimleri tarafından yerine getirileceğinin belirtildiği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu’nun 216. maddesi gereği defin ruhsatlarının (gömme izin belgelerinin) belediye tabipleri tarafından tanzim edilmesinin hükme bağlandığı, hal böyleyken defin ruhsatlarının (gömme izin belgelerinin) tanzim edilmesi görevinin mesai dışında ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde aile hekimlerine yüklenmesinin açıkça mevzuata aykırı olduğu, vaki durum sebebiyle aile hekimliği hizmetlerinin aksadığı, kamu yarararına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptalleri istenilmektedir.


SAVUNMANIN ÖZETİ : Denizli İli, Merkez, 1 No’lu Toplum Sağlığı Merkezi Medine Vural Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan davacı tarafından, Denizli İl Merkezi’nde görev yapan aile hekimlerinin adli tabiplik hizmetlerinde görevlendirilmelerine ilişkin Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 12.03.2010 gün ve 5563 sayılı işleminin 2. paragrafı ile bu işlem uyarınca tesis olunan gömme izin belgelerini mesai dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde nöbet listesindeki sıraya göre tanzim etmekle görevlendirilmelerine ilişkin Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 22.03.2010 gün ve 6277 sayılı işleminin ve ekinde yer alan Nöbet Çizelgesi’nin kendisini ilgilendiren kısmının; işlemlerin Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergenin 20. maddesi ile normlar hiyerarşisi ilkesine aykırı olduğu, mevzuata göre adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği yerlerde adli tabiplik hizmetlerinin planması görevinin toplum sağlığı merkezlerine ait olduğu, oysa Denizli İl Merkezi’nde Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün adli tabiplik hizmetlerini verdiği, aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde aile hekimlerinin görevlerinin tek tek sayıldığı, bu görevlerin içinde adli tabiplik görevinin sayılmadığı, aynı Yönetmeliğin 11. maddesi ile Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği’nin 10. maddesinde aile hekimlerinin çalışma süreleri ile resmi tatil günlerinde hangi hallerde çalışacaklarının düzenlendiği, buna göre aile hekimlerinin mesai dışında ve hafta sonu ile resmi tatillerde ancak görev tanımına giren hususlarda görev yapabileceklerinin düzenlenmiş olduğu, Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 22.03.2010 gün ve 6277 işleminde gömme izin belgelerinin de mesai dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde nöbet listesindeki hekim veya aile hekimleri tarafından yerine getirileceğinin belirtildiği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu’nun 216. maddesi gereği defin ruhsatlarının (gömme izin belgelerinin) belediye tabipleri tarafından tanzim edilmesinin hükme bağlandığı, hal böyleyken defin ruhsatlarının (gömme izin belgelerinin) tanzim edilmesi görevinin mesai dışında ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde aile hekimlerine yüklenmesinin açıkça mevzuata aykırı olduğu, vaki durum sebebiyle aile hekimliği hizmetlerinin aksadığı, kamu yarararına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırı olduğu iddia edilerek iptalleri istenilmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Denizli İdare Mahkemesi’nce 24.11.2010 tarihinde yapılan duruşmaya davacı vekili Av. Mehmet Bacaksız ile davalı idare vekili Av. Mustafa Kaptan’ın geldiği görülüp, taraflara usulüne uygun olarak söz verilip açıklamaları dinlenildikten sonra duruşmaya son verilerek işin gereği görüşüldü: 
Dava, Denizli İli, Merkez, 1 No’lu Toplum Sağlığı Merkezi Medine Vural Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan davacı tarafından, Denizli İl Merkezi’nde görev yapan aile hekimlerinin adli tabiplik hizmetlerinde görevlendirilmelerine ilişkin Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 12.03.2010 gün ve 5563 sayılı işleminin 2. paragrafı ile bu işlem uyarınca tesis olunan gömme izin belgelerini mesai dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde nöbet listesindeki sıraya göre tanzim etmekle görevlendirilmelerine ilişkin Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 22.03.2010 gün ve 6277 sayılı işleminin ve ekinde yer alan Nöbet Çizelgesi’nin kendisini ilgilendiren kısmının iptalleri istemiyle açılmıştır. 
09/12/2004 gün ve 25665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde: “Aile hekimi; kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir.” kuralı öngörülmüştür. 
Aile Hekimliği’nin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergenin 20. maddesinde: “Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği yerlerde bu hizmetlerin planlanması görevi toplum sağlığı merkezine aittir. Toplum sağlığı merkezi bölgesindeki adli tıp hizmetinin devamlılığının sürdürülmesinde adli makamlarla işbirliği içinde çalışır. Toplum sağlığı merkezinde yeterli hekim olmadığı durumlarda mesai saatleri dışında öncelikle toplumsağlığı merkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin de dahil edileceği bir havuzla hizmetin devamlılığını sağlar. Toplum sağlığı merkezi bu görevin yapılabilmesi için gerekli koşulları ve desteği sağlar. Adli vakaların bildirilmesi, evrakların tutulması gibi konularda aile hekimleri ile koordinasyonu sağlar ve gerekli eğitimleri düzenler. Bütün bu hizmetler müdürlüğün sorumluluğu ve koordinasyonu ile yürütülür.” kuralı hükme bağlanmıştır. 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 216. maddesinde: “Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatiyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartiyle muteberdir.” kuralına yer verilmiştir.


Dosyanın incelenmesinden; davacının Denizli İli, Merkez, 1 No’lu Toplum Sağlığı Merkezi Medine Vural Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yaptığı, Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün Valilik olurlu 12.03.2010 gün ve 5563 sayılı işleminin 2. paragrafında; Denizli İl Merkezinde adli tıbbi hizmetlerin devamlılığı için merkez ve ilçlerinde bulunan toplum sağlığı merkezi hekimleri ile toplum sağlığı merkezlerine bağlı aile hekimliği birimlerinde çalışan aile hekimlerinin de bulunduğu bir personel havuzu oluşturulmasına ve adli tabiplik hizmetlerinin oluşturulan personel tarafından yürütülmesine karar verildiği, vaki karar sonrasında 22.03.2010 gün ve 6277 sayılı “Adli Tabiplik Nöbeti” konulu Denizli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü işlemin tesis edildiği, söz konusu işlemde; 05.04.2010 ila 20.06.2010 tarihleri arasındaki Nöbetçi Adli Tabiplik icapçı hekim listesinin oluşturulduğu ve aile hekimlerinin oluşturulan listeye göre mesai saatleri dışında hafta sonu ve resmi tatil günlerinde adli tabiplik nöbet hizmetlerinde görevlendirilmesine ve bu görevi ifa ederken gömme izin belgelerinin de bunlar tarafından tanzim edilmesine karar verildiği, söz konusu kararın eki olan adli tabiplik nöbetçi hekim listesinde ise davacının 09.05.2010 tarihinde nöbetçi tabip olarak görevlendirilmesine karar verildiği, bunun üzerine anılan işlemlerin iptalleri istemiyle bakılmakta olan işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Bakılan davada, Denizli İli’nde Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu ve Denizli Adliye Sarayı Binasında fillen hizmet verdiği, Denizli Belediye Başkanlığı’nda norm kadro hekim sayısının 3 olduğu, fiilen bir uzman ile bir pratisyen hekimin, toplamda ise iki hekimin görev yaptığı görülmektedir. 
Bu durumda, Denizli İli’nde Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü bulunduğundan ve Denizli Adliye Sarayı Binasında fillen hizmet verdiğinden, ayrıca Denizli Belediye Başkanlığı emrinde fiilen iki hekim görev yaptığından, yukarıda aktarılan mevzuat kuralları gereği adli tabiplik hizmetinin Denizli Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü hekimleri tarafından, gömme izin belgelerinin ise Denizli Belediye Başkanlığı emrinde görev yapan hekimler tarafından tanzim edilmesi gerekirken, buna aksi görüşle söz konusu görevlerin aile hekimleri tarafından yerine getirilmesi amacıyla tesis olunan dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptallerine, aşağıda dökümü yapılan 115,20-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.000,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 26/11/2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum ekle

Yorum yaparken yapıcı olmaya özen gösteriniz. eleştirirken eleştirileceğinizi unutmayınız.


Güvenlik kodu
Yenile