Sunday, Sep 23rd

Last update:05:54:07 AM GMT

Headlines:
You are here:
 

Ücret Yönetmeliği 4. Bölüm "Ödemeler" Hakkında Yorumlarımız

E-posta Yazdır PDF

izlerden gelen öneriler doğrultusunda oluşturulan, yönetmeliğin tümü ile ilgili TAHUD görüşleri içinhttp://www.tahud.org.tr/hukuk/duyurular/aile-hekimligi-ucret-yonetmeligi-hakkinda-goruslerimiz/300 adresini ziyaret ediniz.

Değerli üyemiz,

Derneğimize ulaştırılan AH ödeme ve sözleşme yönetmeliği taslağının 4. bölümü ödemelerde uygulanacak esasları içermektedir.

7 maddeden (16-23. maddeler) oluşan bölüm hakkında çalışma özetimizi yazarken şu yöntemi izledik. Tüm maddeleri bize ulaştırılan hali ile yazdık, madde başlıklarını vurgulu siyah metinler ile gösterdik, daha sonra madde içinde itirazımız olan bölümleri italik ve altı çizili olarak belirttik. Bunun ardından da madde ile ilgili görüşümüzü ise vurgulu ve bordo renkli metinler ile belirttik. Aşağıda ücretlendirme yönetmeliği çalışma grubumuzun taslağın 4. bölümü ile ilgili görüşlerini bulabilirsiniz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödemelerde Uygulanacak Esas ve Usuller

Aile hekimine yapılacak ödemenin unsurları
MADDE 16- (1) Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine izin, rapor, Bakanlıkça verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri, deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapacakları hizmetler hariç olmak üzere çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aşağıdaki unsurlardan oluşur:

Bu fıkranın metin düzenlemesi yeniden yapılmalıdır. Bu haliyle söylenmek istenenin tersi de anlaşılıp izinli, raporlu olunan süreler icin ücret kesilmesi sözkonusu edilebilir

A) Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret:
Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapacakları hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz.

Deprem, sel felaketi, salgın gibi olağanüstü durumlarda ve ayrıca aile hekimliği görev tanımına girmeyen ama idarenin verebileceği diğer görevlerle ilgili de bir ücretlendirme tanımlanmalıdır. Veya bu maddeye aile hekimleri deprem, sel, salgın gibi olağanüstü durumlar dışında görev tanımlarında OLMAYAN hizmetlerde görevlendirilemez şeklinde bir yeni düzenleme yapılmalıdır.

Kayıtlı kişiler için;
1) 0-4 (0-59 ay) yaş grubu kayıtlı kişiler için 1,6 katsayısı (bebekler için ayrı bir katsayı planlansın; 0-11 ay için ayrı katsayı /2, 12-59 ay için ayrı katsayı/1,5)
2) Kayıtlı gebeler ve lohusalar (0-42 gün) için 3 katsayısı, (lohusalar için düzenleme yapılması)
3) 65 yaş üstü kayıtlı kişiler için 1,6 katsayısı,
4) Diğer kişiler için 0,77 katsayısı,
5) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için 2,25 katsayısı.(yaş cinsiyet farkı yok)
6) 15-49 yaş kadın nüfus için ayrı bir katsayı planlaması?.0,9?

Bu başlık altında ihtiyaç gruplarının farklı ödeme puanlarına sahip olması  hekimlerin bu hizmetin daha sıkıntılı olacağı varsayılan yaş gruplarına veya özel gruplara verilecek hizmetlere yönelmesi için özendirici olması amaçlanarak konulmuştur.  Bu özel gruplara engellileri ve evde bakım gereken hastaları da eklemek gereklidir.  Ancak bu gruplar dışında kalanlara yapılan ödeme katsayısı düşük durumda bırakılmıştır. Bu katsayı uygulamasıyla ortalama bir aile hekiminin ücretinde % 5 ? 10 civarı bir azalma olmaktadır. Yani bölünen yaş gruplarından ve özel gruplardan kaynaklanan artış, bu gruplara girmeyen diğer kişilere verilen katsayının düşürülmesi ile oluşan açığı kapatmamaktadır. Bu da bir geriye gidiş, hak kaybı anlamına gelmektedir. Bu nedenle en düşük katsayı 1 olarak kalmalı, getirilecekse bunun üzerine artışlar getirilmelidir.

Bazı özel gruplara hizmet etmeyi özendirecek katsayı artışları anlamlı olabilir. Yalnız bu katsayıların belirlenmesinde hekimin gelirinde ?genel bir artışın olması? hedeflenmelidir. Belirlenen yaş grupları çok iyi değerlendirilmelidir. Örneğin mevcut sınıflamada 55 yaşında bir erkek, 51 yaşında bir kadının ,sözgelimi aterosklerotik sorunlarının daha az ilgilenilmesi gerektiği kanısı oluşmaktadır. Bu ülkemizdeki HT, DM, dislipidemi gibi kronik hastalıklar, bunların toplumda görülme yaş aralığı, hekimin bu hastalara ayırması gereken özel zaman değerlendirildiğinde gerçekçi değildir.

Ayrıca bu haliyle ?pozitif? bir artıştan daha çok ?negatif? bir gelire dönüşecek bu tür bir sınıflamanın, AH uygulamasına ilk geçilen illerde kendilerine idare tarafından baştan ?belirlenmiş? bir nufus olacağı için, AH ler arasında ücret adaletsizliğine neden olacağı ve bu yüzden de hukuki itirazlara açık olacağı gözden kaçırılmamalıdır.

15-49 yaş grubu kadın nüfusu yılda iki kez görmesi şart koşulması yada ziyareti sağlanması

Bu yaş grubuna verilmesi gereken hizmetler baştan çok iyi tanımlanmalıdır. Hekime zorunlu görme şartı yerine, toplum bazında yapılacak genel bir bildilendirme kampanyası ile bu yaş grubunun AH ye kendiliğinden tanımlanmış hizmetler için başvurması hedeflenmelidir. Bu yaş grubu bir hekimin hastasının %30 civarını oluşturacaktır. Bir AH?nin sadece kendi çabalarıyla bu hasta grubuna yılda iki kez ulaşmasını istemek bunu şarta bağlamak pek çok mesai kaybına neden olabilir. Genel bir toplumsal bilgilendirme kampanyası ile bu yaş grubunun AH ye yönlendirilmesi daha mantıklıdır.

(A) Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret bölümüne devam) Yukarıda sayılan her gruptaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kişi sayısının çarpılması ile oluşan puanların toplamı üzerinden kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1000 (bin) puana kadar 1500 (2263 2010 reel durum) TL, aile hekimliği uzmanlarına ise 2962 (3259) TL ödeme yapılır. Eğer aile hekimliği uzmanı entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ilçe hastanesi bünyesinde aile hekimliği sözleşmesi imzalamış ise1044 (746) TL daha ek ödeme alır. 1000 (bin) puanın üzerindeki her bir puan için ayrıca 1,4914 TL ödeme yapılır.
Ödemeye esas olacak pozisyon planlamasının entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması veya nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusu zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile hekimlerine yukarıdaki sayısal değerin 1,75 katı ödeme yapılır.
Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde , veya nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusu zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde 2300 kişiden fazla, diğer yerlerde kayıtlı kişi sayısı 4000?den fazla ise fazla olan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz. 

Çeşitli nedenlerle bu sayıların uzerinde kayıt yapılmak ve hasta bakılmak zorunda kalınıyorsa karşılığının verilmesi gereklidir. Kanunlara göre angarya yasaktır. Onun yerine, bölgede yeterli AH olduğu sürece kayıt yapılamayacağı kuralı getirmek, yoksa da karşılığını vermek şeklinde düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca 4000'i aşan nüfusa bakmak zorunda olan bir AH nin katsayısı farklı gruplarının hesaplanmasında ilk 4000 hastasının mı yoksa tüm kayıtlı hastalarının mı hesaba katılacağı belirginleştirilmelidir.

B) Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının belirlediği Sosyo Ekonomik Gelişmişlik düzeyi esas alınarak belirlenen ek-3 teki liste göre ödeme yapılır.

Ek 3'teki 705 yerleşim birimi ile sınırlanmış.  Oysa Ülkemizdeki metropollerde doğudaki pek çok yeri aratmayacak, sosyoekonomik olarak sıkıntılı bölge vardır. Listenin büyük şehirlerde ki bu özel bölgeler de gözetilerek yeniden güncellenmesi gereklidir.

C) Aile Sağlığı Merkezi yardımı ile aile hekimliği birimleri hizmet kalite standartlarını geliştirme ödeneği: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi giderleri için her ay tavan ücretin % 50 (40) ı illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunan tutar ödenir. Eğer aile hekimliği pozisyonu sözleşmeli aile hekimi olmaması nedeniyle boş ise bu ödenek il sağlık müdürlüğüne yapılır ve birimin giderleri il sağlık müdürlüğünce karşılanır.
Her aile hekimine ayrıca, güvenlik, temizlik, iklimlendirme, sekretarya vb. hizmetler ile evde bakım hizmetleri ve sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi gibi kriterler esas alınarak (yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, tıbbi teknolog, fizyoterapist, laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni ve teknikerlerini tam zamanlı olarak hizmet satın alımının belgelendirilmesi kaydıyla ) Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin ek-3 ünde belirlenen ve hizmet kalite standartlarına göre oluşturulan aile hekimliği birimleri gruplandırmasına göre ayrıca ödeme yapılır. Bu
1-) D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %10?u
2-) C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %20?u
3-) B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %35?u
4-) A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %50?u,


ASM lerin sınıflandırılması ile ilgili konulmuş standartlar Türiye gerçekleri gözetildiğinde gerçekçi olmaktan çok uzaktır. Bu sınıflama ASM altyapı kalitesini geliştirmekten daha çok AH lere yapılmakta olan cari gider yardımını azaltmak için yaratılmış bir BAHANE gibi durmaktadır. Bu standartlar Özellikle İstanbul gibi ASM lerin azımsanmayacak bir kısmının ?sanal ASM? olarak ilan edildiği Aile hekimliği uygulamalarının geleceğini belirleyecek en büyük ilimizde pek çok sıkıntıya yol açacak, maddi sıkıntılara girecek AH lerin sistemden ayrılmasına neden olabilecektir. Ayrıca daha önceden Anadolu?da bu tür gruplama standartları olmadan ASM lerini seçmiş pek çok AH için de yeni sıkıntılara yol açabilecektir. ASM gruplandırması ve bu gruplamaya bağlı cari gider ödemesi Aile Hekimliği uygulamalarının tüm ülkede oturması için ve hekimlerin yeni standartlara gore kendilerini adapte edebilmesi için en az 2 yıl ertelenmelidir. Bu 2 yıl boyunca cari gider yardımı gruplama yapılmadan tüm AH lere ödenmelidir.  Bu sure geçtikten sonra bu gruplama ülke gerçeklerine daha uygun kriterlerle oluşturularak yürürlüğe konulmalıdır. Bu standarların oluşturulmasında ilgili derneklerin görüşü ve konsensüsü aranmalıdır.
Ayrıca önerilen sistemde bazı başka temel sıkıntılar da vardır. öncelikle ASM bazı gerekleri yerine getirse de tüm parametreler olmadan sınıf değiştiremeyecek olması yani diyelim ki sadece hasta müracaatlarını elektronik takip sistemi ile yönlendirme koşulunu yerine getiremeyip diğer tüm standartları sağladığı koşullarda bile o ASM bir alt sınıfta kalmaktadır. Ve sadece bu tek kalemlik eksiklikten dolayı o ASM bir alt sınıflandırmada kamakta ve, %15?lik fark bir tek uygulamadan doğmuş olmaktadır. Bu uygulama ASM lerin kademeli kalite artışına engel oluşturabilecek niteliktedir.Asm deki hekimlerin kendi koşullarınca kademeli olarak bir üst gruba doğru evrilme çabalarını ketleyecek durumdadır. Bu sorun sınıflamada B1,B2, C1,C2 gibi ara sınıflandırmalar yapılarak çözülebilir .

Ayrıca ASM lerin kira giderleri konusunda da sistemin geleceğini tehdit eden bazı noktalar vardır.Öncelikle ASM hekimlerinin geliri sabit oldugu surece gider kalemleri de sabit olmalidir. Yani, kamu, ozel, vakif, vs, her turlu ASM?nin kirasi ve gideri icin sabitler belirlenmeli, uzeri ise devlet tarafindan karsilanmalidir. AH ler gelirlerini arttirma sansina sahip degilse, devlet zaten sınırı belirlenmiş bir hasta grubuna sahip AH?ye sabit ucret veriyorsa, AH nin giderinde de bir sabitlenme olmalıdır.
Ama her durumda bu sınıflamanın ülke gerçeklerine uygun yapılması gerekmektedir. Eğer bu sınıflama ile  amaçlanan AH lerin ASM lerinin altyapı kalitesini arttırma çabası içinde olması ise, bu ?cezalandırma, maddi olanakları kısıtlama? mantığından çıkarılmalı sahiden ÖZENDİRİCİ olmalıdır. Basit bir örnek bugünkü sınıflama mantığının ne kadar bu noktalardan uzak olduğunu göstermektedir:
Hazırlanan sınıflama sistemine göre hiçbir AH nin A grubu olmaya çalışmayacağı açıktır ; zira Ek-3?e gore A sinifi olabilmek icin soyle bir sart var: ?Belgelendirmek kaydi ile her aile hekimi icin ilave bir ebe, hemsire, saglik memuru veya tibbi sekreterden birisi calismaktadir? Ancak A ile B sinifi arasindaki fark su anda 300 TL gorunmuyor mu? Yani 300 TL icin ilave bir 1300 TL yi kim verir?
Bu sınıflandırma maddesi aile hekimliği uygulamasının ülkemizde artık kalıcı bir şekilde yerleşeceği, hekimlerin yeni uygulamaya kendilerini her türlü özellikleriyle adapte edeceleri MAKUL bir süre olan en az 2 YIL ERTELENMELİDİR. Bu sürede tüm AH lere cari gider yardımı yapılmaya devam edilmelidir.


Aile hekimine aile hekimliği birimleri hizmet kalite standartları kılavuz kitabında belirtilen esaslar uyarınca ilave ödeme yapılır.
Bu gruplandırmalara göre ödeme yapılabilmesi için aile hekiminin kapsamında olduğu o gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına dair aile hekimince dosya oluşturularak sağlık müdürlüğüne başvurulur. Başvuru tarihinden itibaren müdürlük veya Bakanlıkça yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca en geç 30 gün içinde Aile hekimliği uygulama yönetmeliği ek-3 ünde yer alan tabloya göre yerinde değerlendirme yapılarak talep müdürlükçe sonuçlandırılır. Formun bir nüshası aile hekimine verilir. Takip eden ilk ödeme döneminde ilgili hizmet kalite standartları grubuna göre ödemesi yapılır.
Grup değiştiren aile hekimi aynı bina için altı aydan önce tekrar grup değiştirmek için müracaat edemez. Müdürlükçe olağan dışı denetimler hariç olmak üzere aile hekimliği birimleri altı ayda bir aile hekimliği birimleri hizmet kalite standartları açısından denetlenir. Bu denetimlerde aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı hizmet kalite standartları grubunun Şartlarını kaybettiği tespit edilirse hangi hizmet kalite standartları grubuna göre ödeme alması gerektiği denetim raporunda belirlenir. Denetim ekibi veya ekipleri müdürlük tarafından oluşturulur. Bu denetim raporun müdürlükçe onaylanmasına müteakip ödeme buna göre yapılır.
Denetim ekibi tarafından oluşturulan denetim raporuna itiraz 5 iş günü içerisinde müdürlüğe yapılır. Bu itiraz müdürlükte oluşturulan aile ve toplum sağlığı şubesinden sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında idari mali işler şube müdürü, sağlık istatistikleri ve bilgi işlem şube müdürü, aile ve toplum sağlığı şube müdürü, kalite performans birimi sorumlusundan müteşekkil itiraz değerlendirme komisyonu itirazları sonuçlandırır.

Yine bu bölümde, AH, grup değiştirme talebi için dosya hazırlayarak Müdürlüğe (neden SGB değil?) başvuracak deniyor. Zaten 6 ayda bir rutin denetim yapan ve kategorisini belirleyen bir denetim ekibi  söz konusu kategori yükselmesini neden sağlamıyor? Daha önce Grup yükseltmek isteyen bir AH hiç olmazsa bu süreyi en az 6 ay değil  3 ay olarak kullanmalı.

Denetim raporuna itiraz edilecek kurulda sistemin ana unsuru olan Aile Hekimleri'nin temsilcisi yoktur. Aile ve toplum sağlığı Şubesinden sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında idari mali işler Şube müdürü, sağlık istatistikleri ve bilgi işlem Şube müdürü, aile ve toplum sağlığı Şube müdürü, kalite performans birimi sorumlusundan müteşekkil itiraz değerlendirme komisyonunda bir Aile Hekimliği temsilcisi yer almalıdır.

D) Gezici sağlık hizmeti yardımı giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine kırsalda verdiği gezici sağlık hizmeti giderleri için yapılacak ödemelerde gezici sağlık hizmeti verilen her 100 kişi için tavan ücretin % 1,3?ü esas alınır. Gezici sağlık hizmeti kapsamındaki nüfus için 2500 kişiye kadar ödeme yapılır. Aile hekimince hava şartları, ulaşım şartları, gibi nedenlerle gezici sağlık hizmetinin normal araçlarla verilemediği durumlarda müdürlük kar paletli araç, 4x4 çekerli arazi tipi araç gibi vasıtalarla ulaşım imkânını sağlar.

Hiç bir aile hekiminin mevcut durumunda geriye gitmeyecek şekilde düzenleme olabilmesi için her 100 kişilik gezici hizmet nüfusu için tavan ücretin %2'si ödenmelidir (taslakta % 1,3). Ya da 100'lük dilimler terk edilip, her bir gezici hizmet kapsamındaki kişi için en az 56 kuruş verilmelidir.
Gezici saglik hizmeti icin nufus tahsisli ASB?ler icin, her AH?ne bir arac verilmeli, ilave olarak da ya şoför verilmeli ya da arac AH?ne zimmetlenerek ekstra şoförlük ucreti verilmelidir.


E) Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler müdürlüğün belirlediği laboratuarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında ödeme yapılır; belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı yapılacak toplam ödeme tutarı tavan ücretin %100 ünü geçmesi halinde aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur.

Bu maddede Müdürlüğün belirlediği laboratuarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında ödeme yapılır denmektedir. Bu kalem, sanki laboratuar seçimi AH lere bırakılmış, AH ler ticaret yapıyor gibi sunulmuştur. Laboratuar hizmetleri de AH nin sunması gereken tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik hizmetlerin önemli bir parçasıdır. Laboratuar kalemi,  AH'nin gelir kaleminde gösterilmiş durumdadır. Gelir kalemlerinde gösterildiği için de bir de üstüne AH lerden "damga vergisi" ödemesi istenmektedir. Laboratuar hizmetleri için Müdürlük sadece standart ucreti belirlemeli, ancak laboratuarı ise AH ler belirlemeli ve belgeyi ilgili laboratuar müdürlüğe vermeli ve Müdürlük her türlü vergiyi odemelidir.


(2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine; bu maddenin (A), (B), (C), (D) ve (E) bentleri uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik kurumu prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin 6 katını aşamaz.
(3) Yukarıda sayılan ödemelerden (A) bendinde belirtilenlerden gelir vergisi ve damga vergisi, diğer bentlerde belirtilenlerden ise sadece damga vergisi kesilir.
Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerinin kendilerinden yapılacak sosyal güvenlik kurumu prim veya kesenekleri, (A) bendinde belirtilen ödemeden düşülür.
(4) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.
Geçici aile hekimlerine yapılacak ödemeler
MADE 17- (1) İzin, hastalık izinlerinin kullanılması veya Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde belirtilen eğitimlere katıldığı süre içinde, sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan tabip veya tabiplerle anlaşarak, hizmetin görülmesini sağlar. Bu anlaşma müdürlükçe uygun görülmesi halinde uygulanır. Bu durumda, asıl aile hekimi ya da aile sağlığı elamanına ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile hekimleri veya Bakanlık personelini geçici aile hekimi olarak görevlendirir. Bu durumda;
a-) Kayıtlı nüfus için yapılacak net ödeme hesaplanır. Hesaplanan miktarın % 50?si aile hekimi, kalan % 50 si geçici aile hekimine,
b-) Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti miktarın % 50?si asıl aile hekimine,
c-) Gezici sağlık hizmetleri yardımının tamamı, çalışılan gün sayısına göre hesaplanarak geçici aile hekimi veya hekimlerine,
ç-) Aile Sağlığı Merkezi yardımı ile aile hekimliği birimleri hizmet kalite standartlarını geliŞtirme ödeneği aile hekimine ödenir.
(2) Aile hekimi olup 5510 sayılı Kanununa göre geçici işgöremezlik ödeneği alma hakkı olan kişiye ödeme bu miktar çıkartılarak yapılır.
(3) Boş veya boşalmış pozisyona görevlendirilen geçici aile hekimine;
a-) Kayıtlı nüfusa yapılacak net ödeme için hesaplanan miktarın % 50 si,

AH lerin hala hangi yasaya göre özlük haklarına sahip oldukları belirsizdir. Bir yandan ?ücretli izinli 657?li, bir yandan da 4B statüsünde ?sözleşmeli? çalışan statüsünde görünmektedirler. Bu karmaşa AH lerle ilgili yapılan her düzenlemede göze çarpmaktadır. Bazen AH lerden 657 kapsamında  mesai takip imzası beklenmekte, 657 den kalan alışkanlıkla ASM de asılacak ilanların bile ?usulunce yapılması istenmekte, bazen de esnek çalışmadan bahsedilmektedir. Aynı durum her ÇALIŞANIN en doğal hakkı olan yıllık izinlerde de göze çarpmaktadır.  Senelik izin sözleşmeliler için de bir HAKTIR. Bir AH her türlü 657, veya sözleşmeli çalışanın sahip olduğu? ÜCRETİNDEN KESİNTİ YAPILMADAN yıllık izin kullanma hakkına sahip olmalıdır. AH nin izinde olduğu sürece, sürdürmekte olduğu hizmetin devaminin nasıl sağlanacağı idarece belirlenmelidir.

b-) Gezici sağlık hizmetleri yardımının tamamı ulaŞım ihtiyacının müdürlükçe karŞılanması dıŞında çalıŞılan gün sayısına göre hesaplanarak geçici aile hekimine,
Geçici aile hekimlerinin, Bakanlıkça taŞıt ve taŞıta iliŞkin zorunlu giderleri temin edilmediği takdirde, bu bentte öngörülen gezici sağlık hizmeti gider yardımı aynı Şekilde karŞılanır. c-) Aile sağlığı merkezi yardımı ile aile hekimliği birimleri hizmet kalite standartlarını geliştirme ödeneği; aile sağlığı merkezi için harcanan zorunlu giderleri karŞılanmak üzere müdürlüğe ödenir.
(4) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının acil haller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda Bakanlıkça veya Valilikçe baŞka yerde görevlendirilmeleri halinde hizmetin devamı için müdürlük tarafından gerekli tedbirler alınır ve her türlü ödemesi tam olarak yapılır.

Bu maddede Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının acil haller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda Bakanlıkça veya Valilikçe başka yerde görevlendirilmeleri halinde hizmetin devamı için müdürlük tarafından gerekli tedbirler alınır ve her türlü ödemesi tam olarak yapılır ibaresi net değildir. "Başka yer'den kasdedilen açıkça yazılmalı. İldışı mı? İliçi mi?. Ayrıca "her türlü ödemenin tam olarak yapılması yeterli değildir. Olağanüstü durumlarda "olağan" ücret ödemek olağan değildir. Gönüllü gidene bazı özendirici ödemeler yapılabilir.


(5) Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya verilen izinlerde iki aya kadar aile hekimine bu maddenin birinci fıkrasına göre ödeme yapılır.

Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya verilen izinlerde iki aya kadar aile hekimine bu maddenin birinci fıkrasına göre ödeme yapılır denmektedir. Yurtdışı harcamaları artacak olan Aile Hekiminin "görev tazminatı"  ile desteklenmesi gerekir.


(6) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalıŞılan gün sayısına göre yapılır.
(7) SözleŞmeli olmayan geçici aile hekimlerine 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretleri kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmeye devam olunur.

Aile hekiminden yapılacak kesintiler
Madde 18 ?
(1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı kesinti oranları uygulanır. SözleŞmeyle çalıŞtırılan aile hekimi veya geçici aile hekimi için 16 ncı maddenin 1/A bendine göre hesaplanan brüt ücretin;
a) Aylık başarı oranı % 99 (dahil) - 97 (dahil) ise %1 i,
b) Aylık başarı oranı % 95 (dahil) - 97 (hariç) ise %2 si,
c) Aylık başarı oranı % 90 (dahil) - 95 (hariç) ise %3 ü,
ç) Aylık başarı oranı % 90 dan daha düşük ise %5 i,
esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar aşı, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı değerlendirilerek aile hekimine yapılacak ödemeden düşülür.


Mevcut taslak yönetmeliğin zaten bir ceza puanı listesi bulunmaktadır ve yukarıdaki cezalandırma orada da tarif edilmektedir. Hem ceza puanı hem de bu ceza aynı yönetmelikte, aynı fiil için iki ayrı ceza sistemi, hukuka aykırı bir durum oluşturmaktadır.
Aile hekimligi pilot uygulamasi hk. kanunun 6. maddesi; "gorevleri ile ilgili ya da gorevleri basinda isledikleri suclarda devlet memurlari gibi kabul edilir". ibaresi var. O yuzden bu maddenin hukuki bir gecerliligi olmamasi gerekir. Bu tür görevlerini yerine getirmeyen devlet memurlarından ne tür bir maaş kesintisi yapılmaktadır?
Bu uygulama bu haliyle kanunsuz ve Kabul edilemez durumdadır. Ayrıca bir işte %100 başarı sağlamış bir kişi için ÖDÜLLENDİRME olması gerekmez mi?


(2) Aşı, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne şekilde yapılacağı ve kesintilerin usul esasları Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.

Bu takiplerde hekimle uyum içinde çalışmayacak kişiler için AH yi koruyacak önlemler de alınmalıdır. Tüm ısrarlara rağmen takipler ve aşılar için hekimle işbirliği kurulmayan durumlarda hekimin durumu rapor etmesi durumunda bu kişilere ait kayıt ve takip eksikliklerinden sorumlu tutulmaması gerekir.

(3) Köy yolunun kar, çığ düŞmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülki idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler ile aŞı, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.
(4) Bu madde uyarınca aile hekiminden yapılacak kesintilerin toplamı, 16 ncı maddenin 1/A bendi uyarınca hesaplanan brüt tutarın % 20 sinden fazla olamaz.

Aşı, gebe, bebek-çocuk takibi şeklinde 3 kategori olarak düzenlenen kesintilerde en büyük oran zaten %90'ın altı olana %5 kesinti iken  4ncü maddenin bir lütuf gibi yazılmış olması anlamsızdır

Aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödeme
Madde 19
? (1) Aile hekimliği uygulamasında sözleŞmeyle çalıŞtırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile sağlığı elemanına izin, rapor, Bakanlıkça verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri, deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapacakları hizmetler hariç olmak üzere çalıŞılan gün sayısına göre ödeme yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aŞağıdaki unsurlardan oluŞur:
A) Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret:
Sözleşmeyle çalıŞtırılan aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapacakları hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz.
1) 0-4 yaş grubu kayıtlı kişiler için 2 katı,
2) Kayıtlı gebeler için 3 katı,
3) 65 yaş üstü kayıtlı kişiler için 1,75 katı,
4) Diğer gruplar için 0,77 katı,
5) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için 2,25 katı.

Bu konudaki görüşler yukarıda bu maddenin hekimlerle ilgili bölümünde belirtilmiştir.

Yukarıda sayılan her gruptaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kişi sayısının çarpılması ile oluşan puanların toplamı üzerinden kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1000 (bin) puana kadar 800 (1213) TL, 4 yıllık mesleki lisans mezunu aile sağlığı elemanına ise 950 (1440) TL ödeme yapılır. 1000 (bin) puanın üzerindeki her bir puan için ayrıca 60 Krş ödeme yapılır.
Ödemeye esas olacak pozisyon planlamasının entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması veya nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusu zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile sağlığı elemanlarına yukarıdaki sayısal değerin 1,75 katı ödeme yapılır.
Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde ve nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusu zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde 2300 kişiden fazla, diğer yerlerde kayıtlı kişi sayısı 4000?den fazla ise fazla olan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.

B) Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanına Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının belirlediği Sosyo Ekonomik Gelişmişlik düzeyi esas alınarak belirlenen ek-3 teki liste göre ödeme yapılır.
Yukarıda sayılan ödemelerden (A) bendinde belirtilenden gelir vergisi ve damga vergisi, (B) bendinde belirtilenden ise sadece damga vergisi kesilir.
Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarının kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik kurumu prim veya kesenekleri, (A) bendinde belirtilen ödemeden düşülecektir.
Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.
Geçici görevlendirilenler de dahil olmak üzere, Bakanlıkça aile sağlığı elemanı olarak görevlendirilenlere, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretleri kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmeye devam olunur.
Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına, bu madde uyarınca yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik kurumu prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin 1,5 katını aşamaz.

Geçici aile sağlığı elemanına yapılacak ödemeler
MADDE 20-
(1) İzin, hastalık izinlerinin kullanılması veya Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde belirtilen eğitimlere katıldığı süre içinde, sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan aile sağlığı elemanları ile anlaşarak, hizmetin görülmesini sağlar. Bu anlaşma müdürlükçe uygun görülmesi halinde uygulanır. Bu durumda asıl aile sağlığı elamanına ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile sağlığı elemanları veya Bakanlık personelini geçici aile sağlığı elemanı olarak görevlendirir. Bu durumda;
a-) Kayıtlı nüfus için yapılacak net ödeme hesaplanır. Hesaplanan miktarın % 50 si aile sağlığı elemanına, kalan % 25 i geçici aile sağlığı elemanına,
b-) Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti miktarın % 50 si asıl aile ağlığı elemanına,
(2) Aile sağlığı elemanı olup 5510 sayılı Kanununa göre geçici işgöremezlik ödeneği alma hakkı olan kişiye ödeme bu miktar çıkartılarak yapılır.
(3) Boş veya boşalmış pozisyona görevlendirilen geçici aile sağlığı elamanına kayıtlı nüfusa yapılacak net ödeme için hesaplanan miktarın % 25 i ödenir.
(4) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının acil haller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda Bakanlıkça veya Valilikçe başka yerde görevlendirilmeleri halinde hizmetin devamı için müdürlük tarafından gerekli tedbirler alınır ve her türlü ödemesi tam olarak yapılır.
(5) Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya verilen izinlerde iki aya kadar aile sağlığı elemanına bu maddenin birinci fıkrasına göre ödeme yapılır.
(6) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısına göre yapılır.
(7) Sözleşmeli olmayan geçici aile sağlığı elamanlarına 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretleri kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmeye devam olunur.

Aile sağlığı elemanından yapılacak kesintiler
MADDE 21
? (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre yapılacak kesintilerdeki esas, usul ve oranlar, sözleşme veya görevlendirmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanları için 19 uncu maddenin 1/A bendi uyarınca hesaplanan brüt gelir üzerinden hesaplanmak suretiyle aynen uygulanır.
(2) Bu madde uyarınca aile sağlığı elemanından yapılacak kesintilerin toplamı, 19 uncu maddenin 1/A bendi uyarınca hesaplanan brüt gelirinin % 20 sinden fazla olamaz.

Ödeme zamanı
MADDE 22
? (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren 15 gün içerisinde yapılır.

Ödemelerdeki artışlar
MADDE 23
? (1) Bu Yönetmeliğin 16 nci ve 19 uncu maddelerinde öngörülen tutarlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personele ödenecek tavan ücrette yapılan artış oranı kadar artırılır.