Sunday, Sep 23rd

Last update:05:54:07 AM GMT

Headlines:
You are here:
 

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler

E-posta Yazdır PDF
İçerik Sayfaları
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler
ikinci bolum
ucuncu bolum
Dorduncu bolum
Besinci Bolum
Tüm Sayfalar

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik

 

Resmi Gazete
Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2005
Sayı: 25904

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelikle, Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği pilot uygulaması kapsamında sözleşme yapmak suretiyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler ve sözleşme esasları ile aile hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelere ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması çerçevesinde sözleşmeli

olarak çalıştırılanlar ile aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen tüm aile hekimlerini ve aile sağlığı elemanlarını kapsar.

 

 

 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 

Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

Kanun: 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu,

Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,

Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık memuru gibi sözleşmeyle çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen personeli,

Geçici aile hekimi: Aile hekimi yıllık izin veya hastalık izninde iken yerine bakan aile hekimini,

Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanı yıllık izin veya hastalık izninde iken yerine bakan aile sağlığı elemanını,

Aile sağlığı merkezi: Aile hekiminin hizmet verdiği birimi,

Yerel sağlık idaresi: Toplum sağlığına ve çevreye yönelik sağlık hizmetleri ve idari görevler ile eğitim, izleme, değerlendirme, denetim ve koordinasyon faaliyetlerini yürüten, illerde il sağlık müdürlüğünü ve ilçelerde sağlık grup başkanlığını,

Tavan ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile görevlendirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücreti, ifade eder.