Tuesday, Jun 19th

Last update:02:57:28 AM GMT

Headlines:
You are here:
 

Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi - ikinci bolum

E-posta Yazdır PDF
İçerik Sayfaları
Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi
ikinci bolum
Ucuncu bolum
Dorduncu bolum
besinci bolum
altinci bolum
Tüm Sayfalar

 

İKİNCİ BÖLÜM
Yıllık İzinler

Yıllık İzin Süreleri
Madde 12 -
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 102 nci Maddesi gereği, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için otuz gün yıllık izin verilmekle birlikte, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve için en çok ikişer gün eklenebilir.
Memurlara yıllık izinlerine ilave olarak gidiş ve dönüş için azami 2 şer gün olmak üzere öngörülen 4 günlük yol izini, izin hakkının az ve iznin geçirilebileceği yerin uzak olması gibi çok zorunlu ve ender durumlarda izin vermeye yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılacak olup, bu iznin verilmesi olağan hale getirilemez.

 

Yıllık İzinlerin Kullanılışı
Madde 13 -
Yıllık İzinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bu taktirde önceki yıllara ait kullanılmamış izin hakları düşer;
a) Birleştirilerek her iki yıla ait izin süresinin tamamının yıl içinde bir arada veya parça parça kullanılması mümkündür.
b) Bunun için, hem memurun iki yıllık iznini birleştirme isteğinde bulunması, hem de amirin uygun görmesi şarttır,
c) Bir önceki yıl izni ile birleştirilecek kullanılmak istenilen izin süresinden bir kısmının kullanılarak izin süresi artması halinde, artan süre bir sonraki yıl izni ile ikinci kez birleştirilemez.

Yıllık İzinin Sınırlandırılması
Madde 14 -
yıllık izinlerin kullanılmasında idareye verilen takdir yetkisi, yalnızca yıllık izinlerin kullanılış usul ve esaslarının tespitine ilişkin olup personele kanunla verilen izin hakkını ortadan kaldıracak biçimde genişletilemez.
Olağanüstü haller sebebiyle izinlerin kullanılması bakanlıkça durdurulmuş olmadıkça her takvim yılının ilk mesai gününden itibaren hiçbir talimata gerek kalmaksızın yıllık izin kullanımına müsaade edilecektir.

Memuriyete Yeniden Dönenlerin Yıllık İzini
Madde 15 -
İstifa süretiyle veya başka bir nedenle memuriyetten ayrılıp bilahare yeniden memuriyete dönenler, yıl içinde ne zaman göreve başladıklarına bakılmaksızın ve herhangi bir kısıtlama söz konusu olmadan o yıla ait yıllık izinlerini kullanabilirler.
657 Sayılı Kanuna tabi memur iken herhangi bir nedenle memuriyetten ayrılıp, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışırken, bu statülerde bulunanlara tanınan yıllık izinlerini kullanan personelin bilahare memuriyete dönmesi durumunda da , yıllık izin kullanılmasına müsaade edilecektir.

Aday Memurun Yıllık izini
Madde 16 -
Memuriyette bir yıllık hizmet süresini dolduran aday memurlar yıllık izinlerini kullanabilirler.

Askerlik Dönüşü Yıllık İzin
Madde 17 -
Askerlik hizmetini yapmakta iken 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre izin kullanarak terhis olup görevine dönen memurlar, göreve döndüğü yıla ait yıllık izinlerini kullanabilirler.

Bir Önceki Yıla Ait Kullanılmamış izin Hakları
Madde 18 -
Memur, içinde bulunduğu yıla ait iznini kullanmamış olsa dahi, bir önceki yıla ait kısmen veya tamamen kullanmadığı iznini talep edebilir.

Yıllık İzinde Hastalanma Hali
Madde 19 -
Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar, hastalık izinlerini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirirler.
Ancak, hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar, hastalık izinlerinin bitiminden görevlerine başlamak zorundadır.
Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 Sayılı kanunun değişik 102. Maddesi göz önünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103 ncü Maddesine göre kullandırılır.

Yıllık İzinde Kıdemin Hesaplanması
Madde 20 -
Yıllık izin süresinin tespitinde;
a) Hangi Statüde olursa olsun, kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri
b) Aynı Kanunun 87 nci Maddesine tabi kurumlarda sigortalı olarak geçen hizmet süreleri ile bu
Maddeye tabi olan kurumların yurt dışı teşkilatlarında hangi statüde olursa olsun geçen hizmet süreleri,
c) Askerlik görevini ifa edenlerin, Emekli Sandığına borçlanıp, borçlanmadığına bakılmaksızın askerlikte geçen hizmet süreleri, dikkate alınacaktır.
Ancak,
a) Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu?na prim ödemek süretiyle geçen hizmetler.
b) Serbest Avukatlıklar ve Avukatlık Staj devresinde geçen hizmetler ile,
c) Mezkur Kanunun 77 nci Maddesine göre yabancı memleketlerde veya Uluslar arası kuruluşlarda geçen hizmet süreleri, dikkate alınmayacaktır.

Yıllık İzinleri Vermeye Yetkili Amirler
Madde 21 -
Yıllık izinleri vermeye yetkili amirler aşağıda gösterilmiştir.

A) Merkez Teşkilatında :

a) Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı ve Özel Kalem Müdürünün izinlerini BAKAN
b) Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, APK Kurulu Başkanı 1 nci Hukuk Müşaviri,Müstakil Daire Başkanları, Savunma Sekreteri, Sağlık Projesi Genel Koordinatörü ve bakan Müşavirlerinin izinlerini MÜSTEŞAR,
c) Teftiş Kurulu Başkanlığında; Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı Şube Müdürü ve diğer personelin izinleri TEFTİŞ KURULU BAŞKANI,
d) APK kurulu Başkanlığında; Daire Başkanı APK Kurulu Uzmanı, Mimar5 ve Mühendislerin İzinleri APK KURULU BAŞKANI,
e) Hukuk Müşavirliğinde; Hukuk Müşaviri ve diğer personelin izinlerini 1 nci HUKUK MÜŞAVİRİ,
f) Özel Kalem Müdürlüğünde; görevli tüm personelin izinleri ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ,
g) Genel Müdürlüklerde; Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlarına GENEL MÜDÜR, Şube Müdürlerine GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, Uzman, Şef Memur ve diğer personel ise DAİRE BAŞKANI,
h) Müstakil Daire Başkanlıklarında; Şube Müdürlerine DAİRE BAŞKANI, diğer personele ise ŞUBE MÜDÜRLERİ,
i) Savunma Sekreterliğinde; görevli tüm personelin izinleri SAVUNMA SEKRETERİ;
j) Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğünde; görevli tüm personelin izinleri GENEL KOORDİNATÖR,
Tarafından verilecektir.

B) Taşra Teşkilatında :

a) İllerde Valiler,
b) İlçelerde Kaymakamlar,
Veya yetki devrettiği kurum amirlerince verilecektir.

Yıllık İzinlerin Verilmesi ile İlgili İşlemler
Madde 22 -
657 Sayılı devlet Memurları Kanununun 102, 103, ve 104 ncü Maddelerine istinaden kullanılacak yıllık ve mazeret izinlerinin verilmesi işlemlerinde;

A) Merkez Teşkilatında :

Birim amirleri ile birimlerde görevli tüm personele ait bu izinlerin verilmesine ilişkin müsaade onayları görev yaptıkları birimlerce alınacaktır.
Birim amirleri ve yardımcılarının kullandıkları izinlerle ilgili ayrılış ve başlayış tarihleri Personel genel Müdürlüğüne bildirilecek, diğer personelin ise görev yaptıkları birimde kendilerine ait "Kişisel izin Fişlerinde" (Ek - 2) kayıt ve takibi yapılacaktır.

B) Taşra Teşkilatında :

Atama ve yükselmeleri ile her türlü özlük hakları Bakanlığımızca ifa edilen Sağlık ve Yardımcı
Sağlık personeli dahil, 5442 sayılı İller İdaresi kanununa tabi olarak illerde görev yapan tüm personelin anılan izinlerle ilgili ayrılış ve başlayış tarihlerine ilişkin diğer bilgiler Bakanlığa gönderilmeyerek İl sağlık Müdürlüklerindeki "Kişisel İzin Fişlerinde" kayıt ve takibi yapılacaktır.

Öğretmenlerin Yaz tatili İzini
Madde 24 -
Yıllık, mazeret, hastalık veya yaz tatili izinleri yurt dışında geçirmek isteyen memurların bu izinleri:

A) Merkez Teşkilatında;

a) Birim amirleri dahil üst yönetimin izinleri yıllık izinleri vermeye yetkili amirler tarafından,
b) Birimlerde görevli tüm personelin izinleri birim amirlerince,

B) Taşra teşkilatında;

Valiler tarafından verilecektir.

Şua İzini
Madde 25 -
Hizmetleri sırasında radyo aktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

İdari İzin
Madde 26
- Zorunlu hallerde izin vermeye yetkili amirin takdiri ile ayda sekiz saati geçmemek üzere personele kısa süreli izin verilebilir. (Ek - 3)